Saturday, June 14, 2014

ေဖၚခ်ိဳးေပၚပ်ဴလာမျဖစ္စီဖို႔ (၅) အဆံုးသတ္

ဗမာျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္နီကတ္ေတ အမ်ိဳးသားလူမ်ိဳး (၇) မ်ိဳးထဲမွာ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ဆိုလို႔ ရခိုင္လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းမွာရာ ဟိပါေရ။ တျခားလူမ်ိဳး (၆) မွာ လူငယ္အဖြဲ႔စည္းရာ အသီးသီး ဟိကတ္ပါေရ။ ယေကေလ့ လူငယ္တပ္မေတာ္ထူေထာင္ကတ္စြာကိုက မတြိရပါ။ ႏိုင္ငံေရးပိုင္းမွာ၊ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ပိုင္းမွာ၊ လူအခြင့္ေရးပိုင္းမွာ ေဇာက္ခ်လုပ္ကတ္စြာကို တြိရပါေရ။ ASDF ကို အားက်ၿပီးေက ရခိုင္ေက်ာင္းသားလူငယ္တိေလ့ တပ္မေတာ္ထူေထာင္ၿပီးေက ေပၚပ်ဴလာေတာ္လွန္ေရးစင္ျမင့္ကို ခ်ိပ္တက္ခကတ္ေတ။ ေအကုထက္ထိေအာင္ ခ်ိပ္တက္နီကတ္ေတ။ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုအေၾကာင္းျပခ်က္က ၿဂာအိုက်တိနန္႔ အလုပ္မျဖစ္ပ်ာ။ စိတ္သစ္၊ လူသစ္၊ အေတြးေခၚအသစ္တိနန္႔ ေတာ္လွန္ေရးအသစ္တခုကို ထူေထာင္ဖို႔ ငါရို႔ေက်ာင္းသားလူငယ္တိမွာ တာ၀န္ဟိေရလို႔ ခံယူကတ္စြာကို တြိရေရ။ ေအေတြးေခၚကိုက ညီးညြတ္ေရးကို ဦးတည္နီစြာ မဟုတ္။ တစင္ေထာင္စနစ္ဖက္ကို ဦးတည္နီေရလို႔ ေျပာေက ကြက္တိမွန္လီဖို႔ ထင္ပါေရ။


အေနာက္ဖက္စစ္မ်က္ႏွာမွာ အားက်ဖို႔ေကာင္းေရ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးဟိပါေရ။ ခ်င္းလူမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ပါေရ။ ခ်င္းေတာ္လွန္ေရးပင္ ျဖစ္ပါေရ။ ခ်င္းေက်ာင္းသားလူငယ္တိ ၈၈ အေရးျခင္းမွာထြက္လာကတ္ေတ။ ခ်င္းေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ကို မထူေထာင္ခဘဲ၊ CNF မွာ တစုတည္း၀ိုင္းရံလားကတ္ေတ။ ဘာသာစကား၊ အုပ္စုေပါင္း ရာနီပါးကြဲနီကတ္ေကေလ့ အမ်ားနားလည္ေရ ေမဇူးစကားကိုသံုးလို႔၊ သို႔မဟုတ္ ဗမာျမန္မာစကားကိုသံုးလို႔ တပ္မေတာ္တခုတည္းျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားကတ္ေတ။ မသင့္လို႔ တပ္ထဲကထြက္ဖို႔က်ေကေလ့ လက္နက္ကိုျပန္အပ္ထားခၿပီးေက ၿမိဳ႔ထက္ကိုတက္လာကတ္ေတ။ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔စည္း ထူေထာင္ေရ၊ ႏို္င္ငံေရးအဖြဲ႔စည္းတိ ထူေထာင္ကတ္ေတ။ လူအခြင့္ေရးအဖြဲ႔စည္းတိ ထူေထာင္ကတ္ေတ။ တဖက္မွာေလ့ ေတာ္လွန္ေရးကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေထာက္ပံ့ကတ္ေတ။ ေအနိထက္ထိ ခ်င္းတပ္မေတာ္တခုတည္းအျဖစ္ ခ်င္ျပည္တျပည္လံုးကို ကိုယ္စားျပဳထားေရ။ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုတိထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ အင္အားႀကီးေရ၊ က်စ္လိပ္ခိုင္မာေရ။ အနာဂါတ္အတြက္ေလ့ ပ်င္ဆင္ထားကတ္ေတ၊ ပ်င္ဆင္နီကတ္ေတ။ ဖိုင္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဖိုင္ဒရယ္တပ္မေတာ္အျဖစ္ပါ၀င္ဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္နီေရ။ ေအစကားကိုေျပာခီေက ``ငါရို႔က လြတ္လပ္ေရးအတြက္တိုက္ပြဲ႔၀င္နီစြာလို႔`` ဆင္ၿခီဆင္လက္ပီးကတ္ဖို႔စြာ ေသခ်ာေရ။ ဇာျဖစ္လို႔လဲဆိုေက လူျဖစ္ယင္းလူစံမမွီလို႔ မာနေခ်ကို ေထာင္ျပစြာ။ အမွန္က မာနမဟုတ္ပါ။ က်ဆံုးနီစြာကို ေဖၚျပလိုက္စြာပါရာ။ ဆလႈိင္းလွ်ံမႈဆာေခါင္ ၁၉၉၀ ျပည္ရြီးေကာက္ပြဲ႔ခရီစည္မွာ၊ ရခိုင္ျပည္နန္းရာကုန္းထက္မွာ ေျပာခေရစကားနန္႔ ျပန္ေျပာရေက ``ကိုယ္ပင္ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ ထီးနန္းနန္႔နီခေကေလ့ က်န္ေတာ္ရို႔ ပဒရီဖင္ၾကားညွပ္ တင္သားမွာပြီး၀ပ္နီေရ ခ်င္းလူမ်ိဳးကို မမွီလိုက္ပ်ာ`` လတ္။ ေကာင္း၀မ္းနည္းဖို႔ မေကာင္းပါလား။ သူ႔အျမင္ကို မကြယ္မ၀ွက္ဘဲ အမွန္တိုင္းေျပာစြာေယ။ ေအပိုင္ေျပာလူတိကို ေကာင္းေက်းဇူးတင္ရဖို႔။ ေက်းဇူးတင္ရဖို႔ပိုင္ လက္ခံတတ္လာေအာင္ေလ့ နားေထာင္တတ္ဖို႔က အလြန္အေရးႀကီးပါေရ။ လက္ဟိမွာေလ့ ခ်င္းျပည္နယ္ထက္ ေကာင္းကြာစြာက မဟုတ္။ တစ္နန္႔ႏွစ္နီရာမွာရာ..။

ေက်ာက္ျဖဴညီလာခံမွာေလ့ ရခိုင္သားတိ၏ အက်င့္ဇရစ္တိကို ျမင္လိုက္ရေရ။ ညီိလာခံက ဓါတ္ပံုတိကိုေသခ်ာၾကည့္ေက တခ်ိဳ႔ဓါတ္ပံုတိမွာ မာနၿပိဳင္နီကတ္စြာကို တြိရပါလိမ့္ေမ။ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမွာေလ့ ဦးေဆာင္မႈနီရာကို လုနီကတ္ေတသေဘာဟိေရ။ ပြဲ႔ရာၿပီးလားေရ တေယာက္နန္႔တေယာက္က စိတ္ဓါတ္မာနၿပိဳင္နီကတ္စြာေလ့ တြိလိုက္ရပါေရ။ အုပ္စုအားၿပိဳင္မႈကိုေလ့ တြိလိုက္ရပါေရ။ စိတ္ဓါတ္မာနၿပိဳင္မႈတိကို လူမသိရေအာင္လို႔ ကိုယ့္စြာကိုကိုယ္ ဖုန္းဖိထားကတ္စြာကိုေလ့ ယင္းပုဂၢိဳလ္တိမ်က္ႏွာမွာ ေဖၚျပနီပါေရ။ ဇာေလာက္အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၿပိဳပ်က္နီကတ္ေလဆိုစြာကို ၾကည့္လိုက္စြာနန္႔ကို သိသာပါေရ။

ဦးစားပီးမႈဇရစ္တိကိုေလ့ တြိလိုက္ရပါေရ။ ကခ်င္ေဒသအၿခီစိုက္ AA တပ္မေတာ္၊ ရခိုင္ေဒသအၿခီစိုက္ ALA တပ္မေတာ္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ခုတက္ေရာက္ႏိုင္ခစြာမွာ ကခ်င္ေဒသအၿခီစိုက္ AA တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တိကို ပိုၿပီးေက ဦးစားပီးစြာကို တြိလိုက္ရေရ။ ဂရုစိုက္စြာကိုေလ့ တြိလိုက္ရေရ။ ပိုၿပီးေကရွိတန္းတင္ပီးစြာကိုေလ့ တြိလိုက္ရေရ။ အဓိက အေရးထားအားကိုးစြာကိုေလ့ တြိလိုက္ရေရ။ ခစ္ပညာတတ္လူငယ္ေခ်တိျဖစ္နီလို႔၊ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျမင့္မားလာေအာင္လို႔ ဦးစားပီးစြာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ခေကေလ့ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔အသက္ပီးတိုက္ပြဲ႔၀င္နီကတ္ေတလူတိ အခ်င္းခ်င္းၾကားထဲမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံစြာက ေကာင္းေရလကၡဏာမဟုတ္ပါ။ ယွင္းယွင္းေျပာရေက ေက်ာက္ျဖဴရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံေရ ကခ်င္ေဒသအၿခီးစိုက္ AA တပ္မေတာ္ကို ရခိုင္လူထုၾကားမွာ ပြဲ႔ထုတ္လိုက္စြာနန္႔တူနီေရ။ ရခိုင့္တပ္မေတာ္က ရခိုင္စစ္သားတိကို ပြဲ႔ထုတ္ခ်င္ေရဆိုေကေလ့ ခြဲျခားၿပီးေက ပြဲ႔ထုတ္ျပစရာ မလိုလို႔ထင္ေရ။ သူရို႔စစ္သားအခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲလားႏိုင္ေရ။ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္တိထဲက ရခိုင္ေဂါင္းေဆာင္းအမ်ားစုက ကခ်င္ေဒသအၿခီစိုက္ AA တပ္မေတာ္ကိုရာ ေျမွာက္ပင့္အားပီးခ်င္ကတ္ေတ သေဘာတိကိုေလ့ ျပသလားကတ္ေတ သေဘာဟိေရ။ ဇာေျပာေျပာ လက္တြိက်ေရလုပ္ရပ္နန္႔ တိုက္ပြဲ၀င္နီကတ္စြာက ရခိုင္ေဒသအၿခီစိုက္ ALA တပ္မေတာ္သားတိရာျဖစ္ေတဆိုစြာ တေယာက္ေလ့ ျငင္းခ်က္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ မထင္။

ညီလာခံအၿပီး ကခ်င္ေဒသအၿခီစိုက္ AA တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တိ ရခိုင္ျပည္သူတိနန္႔ ထိတြိမႈရစီေရ ရခိုင္ျပည္တပါတ္ခရီးစဥ္မွာ ကိုေက်ာ္ဟန္ (လက္ဟိ ဒုဗိုလ္မႈ၊ ယခင္ AASYC ဥကၠဌေဟာင္း) ေျပာလားေရစကားတိစြာ ညီညြတ္ေရးကို မရမက တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုေရစကား၊ ရခိုင္ျပည္သူတိ အားျဖစ္စီေရစကား၊ ရခိုင္ျပည္သူတိ စိတ္ခြန္အားျဖစ္စီေရ စကားကိုက မတြိလိုက္ရ၊ မၾကားလိုက္ရ။ ရခိုင္ျပည္သူတိအဓိက လိုလားေတာင္တနီေရ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားျဖစ္စီေရ စကားတိကို ဇာျဖစ္လို႔ လိုလိုလားလား ေျပာဆိုမစည္း႐ံုးႏိုင္ခစြာလဲ။ ေအနီရာမွာ အရည္ျခင္းညံ့လို႔ ျဖစ္ရစြာ၊ ပညာခြန္အားမဟိလို႔ ျဖစ္ရစြာလို႔ ဆင္ၿခီပီးေက လက္ခံႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမဟိ။ မာနသေ၀ထိုးနီစြာကို ေဖၚျပလားေရလို႔ ျမင္ပါေရ။ သူေျပာလားေရစကားက ``အဓိက အင္အားႀကီးပါတီႏွစ္ခုျဖစ္ေတ ALP နန္႔ ကခ်င္ေဒသအၿခီးစိုက္ AA တပ္မေတာ္ ေပါင္းစည္းလိုက္ေက အင္အားငယ္ေရအုပ္စုတိ ေနာက္ကလိုက္လာကတ္လိမ့္ေမ``ဆိုေရ စကားစြာေရ ေနာက္ကလိုက္ေကလိုက္ မလိုက္ေက ခ်န္ထားခဖို႔ဆိုေရ သေဘာဟိေရ။ ဂရုစိုက္စရာမလိုဆိုေရ သေဘာဟိေရ။ ေအစကားက မဟိခါၿခီကိုင္၊ ဟိခါဆန္ကိုင္ခ်င္ေရ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္နီေရ။ စကားအသံုးအႏႈန္းကိုယ္၌က အမ်ားလက္ခံေလာက္ေတ၊ အမ်ားနား၀င္ခ်ိဳစီေရ၊ အမ်ားကိုဆြဲေဆာင္စီေရ စကားမဟုတ္ပါ။ တခ်ိန္က သူလက္ေအာက္ငယ္သားတိျဖစ္ေတ ကယင္ေဒသအၿခီစိုက္ AA တပ္မေတာ္သားတိကို လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္သေဘာမထားႏိုင္ဘဲ ရန္သူသဖြယ္သေဘာထားစြာကို ေဖၚျပနီေရ။ အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈနန္႔ ကိုယ့္လက္ေအာက္ငယ္သားတိကို သိမ္းသြင္းယူရဖို႔အစား သူခံခရစြာတိကို လက္စားခ်ယ္ေရသေဘာမ်ိဳးျဖစ္နီေရ။ ေအစိတ္ဓါတ္ကို ျမင္လိုက္ရလို႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေရ။

ကခ်င္ေဒသအၿခီစိုက္ AA တပ္မေတာ္မွာ ကိုေက်ာ္ဟန္ေလာက္ ႏိုင္ငံေရးအတြိအၾကံဳဟိေရလူ မဟိဆိုစြာကို သူသတိမထားမိထင္ေရ။ သူမွားေရအမွားစြာ သူ႔တပ္မေတာ္က စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တိ၊ ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တိမွားစြာထက္ အႏၱရယ္ဟိေရဆိုစြာကို သူသတိမထားမိပံုေပၚေရ။ ကခ်င္ေဒသအၿခီစိုက္ AA တပ္မေတာ္နန္႔ ALP ေပါင္းစည္းလိုက္စြာနန္႔ ရခိုင္ျပည္ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္လားပ်ာ၊ ၿပီးဆံုးလားပ်ာ၊ အရာရာကိုေအာင္ႏိုင္ပ်ာလို႔ ထင္နီေက ေကာင္းမွားပါလိမ့္ေမ။ သိထားရဖို႔အခ်က္က ကိုယ္ပင္ရို႔တပ္မေတာ္က လက္နက္အျပည့္စံုနန္႔ ရခိုင္ေဒသကိုေရာက္ႏိုင္မွ ALP က လိုလုိလားလား လပ္ခံပါလိမ့္ေမ။

အျခားတဖက္မွာ ဗမာျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖိုင္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔ျဖစ္လို႔ အခ်ိဳးက်ပါ၀င္ေရဖိုင္ဒရယ္တပ္မေတာ္ ထူေထာင္ျဖစ္ေကေလ့ ကိုယ္ပင္ရို႔ရခိုင္ေဒသကို မေရာက္ႏိုင္။ အခ်ိဳးက်ပါ၀င္ေရဖိုင္ဒရယ္တပ္မေတာ္ထဲကိုရာ ေရာက္လားဖို႔။ ရခိုင္ျပည္မွာ ျပည္နယ္တပ္မေတာ္ကို ဖြဲ႔ခြင့္ပီးဖို႔မဟုတ္။ တျခားျပည္နယ္တိမွာရာ ျပည္နယ္တပ္မေတာ္ျဖစ္လားဖို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္လာဖို႔မဟုတ္။ ဇာျဖစ္လိုလဲ မီးစရာဟိပါလိမ့္ေမ။ ရခိုင္သားတိ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ကြဲနီစြာကို ဗမာျမန္မာတိက ရခိုင္သားထက္ သိထားေရ။ အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးေအာင္လုပ္ပါ။ ညီညြတ္ေအာင္လုပ္ပါဆိုေရ စကားလံုးအလွပေခ်နန္႔ ရခိုင္သားတိကို ရန္တိုက္လာလိမ့္ေမ။ လက္ဟိမွာေလ့ ယင္းအတိုင္ေျပာနီစြာပ်ာ မလား။ NUPA ခြဲထြက္ ဦးသိန္းေဖနန္႔ ကိုေက်ာ္ဟန္ေလ့ မေပါင္းခ်င္ေရပိုင္၊ ဥကၠဌခိုင္ရဲခိုင္ေလ့ တသက္လံုးကိုေပါင္းလီဖို႔ မဟုတ္။ ေနာက္ထပ္ခြဲထြက္လားေရ NUPA ခြဲထြက္ ခိုင္ျမ၀ါနန္႔ေလ ALP က စကားထိုင္ေျပာလိမ့္ေမ မဟုတ္။ ကိုေက်ာ္ဟန္ေျပာေရ စကားအတိုင္း အုပ္စုေခ်တိ ေနာက္ကလိုက္လာကတ္လိမ့္ေမဆိုစြာေရ မျဖစ္ႏိုင္။ သူရို႔ေလ့ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္နန္႔ သေ၀ထိုးနီကတ္ဖို႔စြာပ်ာ။ ယင္းသေ၀ထိုးနီေရ အုပ္စုေခ်တိနန္႔ ကိုေက်ာ္ဟန္ရို႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္အင္းအားႀကီးလို႔ သတ္မွတ္ထားေရ အုပ္စုတိၾကားမွာ ျဖစ္လာဖို႔ပဋိပကၡကို ၾကိဳတင္ျမင္ထားဖို႔လိုေရ။ ေအကိစၥကို နက္နက္ခ်ိဳင္းခ်ိဳင္း စဥ္းစားထားဖို႔လိုေရ။

ယူနီေဖာင္း၀တ္ ေဖၚခ်ိဳးေပၚပ်ဴလာ ျဖစ္နီဖို႔အစား ရခိုင္ျပည္နန္႔ရခိုင္လူထုလိုအပ္ခ်က္ကို တစြမ္းတစ ျဖည့္စြက္ပီးႏိုင္ေရ တပ္မေတာ္သားေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္း၊ လူမႈေရးလုပ္သားေကာင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ကတ္ပါစီ။

က်န္းမာခ်မ္းသာကတ္ပါစီ
ခိုင္ျမသိန္း (ေခ်ာင္းသာႀကီး)
၃၀၊ ၀၅၊ ၂၀၁၄
Glada Hudik

No comments:

Post a Comment