Monday, April 13, 2015

ေအလူတိကိုမဲပီးဖို႔ပင္က


မတ္လ ၁၃ ရက္နိက ေအာင္တံခြန္သေဘၤာ (၃) နစ္ျမဳတ္လားခေရ။ လူဦးေရရာဂဏန္းနီးပါး သီဆံုးလားခရေရ။ ရာဂဏန္းနီပါး ေပ်ာက္ဆံုးနီေရ။ ရခိုင္ေဂါင္းေဆာင္တိ တေယာက္ေလ့ဖ၀ါးယားၿပီးေက ေရာက္မလာကတ္။ အားလံုးနယ္ျပည္ေတာ္မွာ၊ ရန္ကုန္မွာ မွ်ိဳင္းနီကတ္ေတ။ သနားစာနာဖို႔စြာကိုထား၊ ဂ႐ုနာသက္ေတလို႔ေတာင္ စကားတခြန္းမၾကားလိုက္ရ။

ရခိုင္သူမေခ်တိရီးကူးတတ္သင့္ေရ

က်န္ေတာ္ရို႕ရခိုင္ျပည္စြာ ေျမင္း၊ ေခ်ာင္း၊ ျမစ္၊ ပင္လယ္ ေပါမ်ားေရေဒသျဖစ္ေတ။ နီရာတိုင္းမွာ ရီမ်က္ႏွာျပင္ကို လွမ္းျမင္နီရေရ၊ လႈိုင္ဆူသံ၊ လႈိင္းအူသံတိကို သာျခင္းသဖြယ္နားေထာင္နီရေရ ေဒသေလ့ျဖစ္ေတ။ ယိုင္းသာျခင္းကိုနား၀င္ခ်ိဳေရပိုင္ လႈိုင္အူသံ၊ လႈႈိင္းဆူသံတိက က်န္ေတာ္ရို႔ကို သာယာစီပါေရ။ ရမ္းေပါက္လီထသံ၊ ဆင္ေခါင္းလီသံ၊ ေတာင္လီထသံ၊ စံုလီညွင္းသံ၊ ရာဟုလီျပင္းသံတိက က်န္ေတာ္ရို႔အတြက္ ပလြယ္ေက်ာ္မႈတ္သံေလာက္ရာ သေဘာထားကတ္ေတ။ မိုးရာသီတိုင္းမွာ မုန္တိုင္းႀကီးငယ္တိကို အသားက်ရင္ဆိုင္ႏိုင္ကတ္ေတ။ ရီလုပ္ငန္းစြာ က်န္ေတာ္ရို႔အတြက္ မဟိမျဖစ္ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈကို ေထာက္မပီးေရ.။

Sunday, April 12, 2015

ၾကမ္းေကခြင့္မလႊတ္ကဲ့

ခ်င္းပ်ံေတာ္လွန္ေရးမွာ ဗိုလ္ေက်ာ္ထြီးနန္႔အေပါင္းပါ ေတာင္ပိုင္းေဒသက ၿမိဳ႔စားနယ္စားတိကို အျမစ္ျပဳတ္အယွင္းခံရဖို႔ျဖစ္လာခါ ဗိုလ္ေက်ာ္ထီးရို႔အုပ္စု ဗိုလ္ခ်င္းပ်ံလက္ေအာက္က ထြက္ၿပီးဖို႔က်ကတ္။ ကပ္ဖားေကာင္တိ သြီးထိုးမႈေၾကာင္း မျဖစ္သင့္စြာတိ ျဖစ္ေပၚခရေရ။ ေနာက္ဆံုးဗိုလ္ခ်င္းပ်ံေလ့ ယိုးတရုတ္ေဒသက လက္ဟိဘဂၤလားေဒ ေတာနက္ထဲကို ၀င္ၿပီးဖို႔က်ေရ..။

အိုးမပူခင္ခြက္ဆူေရ

``အိုးမပူခင္ခြက္ပူေရ`` လူႀကီးသူမတိေျပာစကား သြီးထြက္ေအာင္မွန္စြာမလား။ က်န္ေတာ္ အမဲစြပ္ျပဳတ္၊ ၾကက္စြပ္ျပဳတ္စားတတ္ေတ အေလ့ထဟိေရ။ ယင္းအတြက္ စတီးအိုးႀကီးတလံုး အမႈိက္ပံုးကေကာက္ထားေရ။ အိုးႀကီးက ဆန္ ၅ kg ေလာက္ကို ေပါ့ေပါ့ေခ်ခ်က္လို႔ရႏိုင္ေရ အရြယ္စားမ်ိဳး။

အာဏာသွ်င္ထက္ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းေရ ဘာသာေရးေဂါင္းေဆာင္း

ဘာသာတရားတိကို လုပ္စားဘာသာေရးေဂါင္းေဆာင္တိ ျပန္ပြဲဆြဲအသံုးခ်လားေရခါ ဘာသာတရားေရ အလြန္တရာေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းေရ၊ အႏၵရယ္ႀကီးမားေရ လက္နက္ႀကီးတိ ျဖစ္နီရေရ။ လူ႔ေလာကတခုလံုးကိုေလ့ အေမွာင္ထုခ်ပလိုက္ေတ။

ဘာသာေရးေဂါင္းေဆာင္တိစြာ ေကာင္းဗ်ဴ ရိုကရတ္ဆန္ေရ၀ါဒကို လက္ကိုင္ထားကတ္ေတ။ သူရို႔ကို လူတိကေ၀ဖန္ေက ငရဲေရဆိုေရစကားလံုးနန္႔ ကိုင္ေပါက္ေတ။ အပယ္လားေရ။ ဋိတ္ထီးအယူဟိေရ။ ဘာသာသာသနာကို ဖ်က္ေတလို႔ စြပ္စြဲကတ္ေတ။ မေကာင္းဆိုး၀ါးလို႔ လက္ညွိဳးထိုးကတ္ေတ။


Saturday, June 14, 2014

ေဖၚခ်ိဳးေပၚပ်ဴလာမျဖစ္စီဖို႔ (၅) အဆံုးသတ္

ဗမာျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္နီကတ္ေတ အမ်ိဳးသားလူမ်ိဳး (၇) မ်ိဳးထဲမွာ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ဆိုလို႔ ရခိုင္လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းမွာရာ ဟိပါေရ။ တျခားလူမ်ိဳး (၆) မွာ လူငယ္အဖြဲ႔စည္းရာ အသီးသီး ဟိကတ္ပါေရ။ ယေကေလ့ လူငယ္တပ္မေတာ္ထူေထာင္ကတ္စြာကိုက မတြိရပါ။ ႏိုင္ငံေရးပိုင္းမွာ၊ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ပိုင္းမွာ၊ လူအခြင့္ေရးပိုင္းမွာ ေဇာက္ခ်လုပ္ကတ္စြာကို တြိရပါေရ။ ASDF ကို အားက်ၿပီးေက ရခိုင္ေက်ာင္းသားလူငယ္တိေလ့ တပ္မေတာ္ထူေထာင္ၿပီးေက ေပၚပ်ဴလာေတာ္လွန္ေရးစင္ျမင့္ကို ခ်ိပ္တက္ခကတ္ေတ။ ေအကုထက္ထိေအာင္ ခ်ိပ္တက္နီကတ္ေတ။ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုအေၾကာင္းျပခ်က္က ၿဂာအိုက်တိနန္႔ အလုပ္မျဖစ္ပ်ာ။ စိတ္သစ္၊ လူသစ္၊ အေတြးေခၚအသစ္တိနန္႔ ေတာ္လွန္ေရးအသစ္တခုကို ထူေထာင္ဖို႔ ငါရို႔ေက်ာင္းသားလူငယ္တိမွာ တာ၀န္ဟိေရလို႔ ခံယူကတ္စြာကို တြိရေရ။ ေအေတြးေခၚကိုက ညီးညြတ္ေရးကို ဦးတည္နီစြာ မဟုတ္။ တစင္ေထာင္စနစ္ဖက္ကို ဦးတည္နီေရလို႔ ေျပာေက ကြက္တိမွန္လီဖို႔ ထင္ပါေရ။


ေဖၚခ်ိဳးေပၚပ်ဴလာမျဖစ္စီဖို႔ (၄)

ေ ေကာင္းမၾကာခင္က ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရနန္႔၊ အပစ္ခိုက္ရပ္စဲေရးကို စတင္ခေရ။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ေရးေလ့ ပါလာေရ။ ေအအသံကိုၾကားရလို႔ ရခိုင္သားတိ ေကာင္းပ်ာ္ႀကီးက်ၿပီးေက ေမွ်ာ္လင္းခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမား ထားနီကတ္စြာကို တြိရေရ။

ဆြီဒိန္ႏိုင္ငံေရာက္ ရခိုင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီး ခိုင္တိန္တိန္ေမာင္ ထိုင္းဖက္က ျပန္ေရာက္လာေရ။ ထိုင္းဖက္အေျခနီတိကို ဖုန္းကတဆင့္ေျပာျဖစ္ကတ္ေတ။ ရခိုင္ကုလားျပသနာကို အေၾကာင္းျပဳလို႔ သူကိုယ္တိုင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတမာန္ေတာ္ ဦးေအာင္မင္းနန္႔တြိခၿပီးေက စာမ်က္ႏွာ ၇ မ်က္ႏွာဟိေရ စာတမ္းတေစာင္ကိုေလ့ ပူးတြဲတင္ျပလိုက္ေတ ေျပာေရ။ က်န္ေတာ္စိတ္ထဲမွာ တမ်ိဳးျဖစ္လားေရ။ လူဆိုစြာကေျပာလို႔မရ သူအစြမ္းစနန္႔သူ။ ေကာင္းေလ့အထင္အျမင္ငယ္ပလိုက္လို႔ မရ။ ကိုယ့္စိတ္ကိုကိုယ္ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားေရၾကားက စကားတခြန္းမီးျဖစ္ေတ ``အကိုမွာ ဇာလူအင္အားနန္႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ဖို႔လဲ။`` ၀င္လုပ္ဖို႔လူတိ ကန္ကမကန္လို႔ ျပန္ေျဖလားခေရ။