Saturday, June 14, 2014

ေဖၚခ်ိဳးေပၚပ်ဴလာမျဖစ္စီဖို႔ (၄)

ေ ေကာင္းမၾကာခင္က ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရနန္႔၊ အပစ္ခိုက္ရပ္စဲေရးကို စတင္ခေရ။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ေရးေလ့ ပါလာေရ။ ေအအသံကိုၾကားရလို႔ ရခိုင္သားတိ ေကာင္းပ်ာ္ႀကီးက်ၿပီးေက ေမွ်ာ္လင္းခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမား ထားနီကတ္စြာကို တြိရေရ။

ဆြီဒိန္ႏိုင္ငံေရာက္ ရခိုင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီး ခိုင္တိန္တိန္ေမာင္ ထိုင္းဖက္က ျပန္ေရာက္လာေရ။ ထိုင္းဖက္အေျခနီတိကို ဖုန္းကတဆင့္ေျပာျဖစ္ကတ္ေတ။ ရခိုင္ကုလားျပသနာကို အေၾကာင္းျပဳလို႔ သူကိုယ္တိုင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတမာန္ေတာ္ ဦးေအာင္မင္းနန္႔တြိခၿပီးေက စာမ်က္ႏွာ ၇ မ်က္ႏွာဟိေရ စာတမ္းတေစာင္ကိုေလ့ ပူးတြဲတင္ျပလိုက္ေတ ေျပာေရ။ က်န္ေတာ္စိတ္ထဲမွာ တမ်ိဳးျဖစ္လားေရ။ လူဆိုစြာကေျပာလို႔မရ သူအစြမ္းစနန္႔သူ။ ေကာင္းေလ့အထင္အျမင္ငယ္ပလိုက္လို႔ မရ။ ကိုယ့္စိတ္ကိုကိုယ္ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားေရၾကားက စကားတခြန္းမီးျဖစ္ေတ ``အကိုမွာ ဇာလူအင္အားနန္႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ဖို႔လဲ။`` ၀င္လုပ္ဖို႔လူတိ ကန္ကမကန္လို႔ ျပန္ေျဖလားခေရ။


ANC လက္ေအာက္ခံ AA (ကယင္ျပည္ DKBA ေဒသအၿခီစိုက္) တပ္မေတာ္ကေလ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ေရးကို လိုလားကတ္ေတ ထင္ေရ။ ANC ရခိုင္ျပည္ခရီးစိုင္မွာ အရိပ္အမႊန္က်လိုက္ေတ။ ကခ်င္ေဒသအၿခီစိုက္ AA တပ္မေတာ္က နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ေရး၊ လုပ္ေရးကို ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံ (ေက်ာက္ျဖဴ) မွာ ေပၚေပၚလြင္လြင္ကို ေဖၚျပလားစြာကို တြိလိုက္ရေရ။ ALP မွာေလ့ တခ်ိဳ႔တ၀က္က နယ္ျခားေစာင့္တပ္လုပ္ေရး လက္ခံထားကတ္ေတ၊ ေနာက္တခ်ိဳ႔ကေလ့ လက္မခံလို႔ ၾကားလိုက္ရေရ။ တျခားရခိုင္ျပည္တြင္းထဲက လက္နက္ခ်အေမွာင္၀င္လားအုပ္စုတိကေလ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ေရးကို ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားကတ္ေတလို႔ေလ့ နသန္းန၀ါၾကားရေရ။ ႏွမ္းတစိကို က်ီးတအုပ္က ၀ိုင္းနီေရပိုင္ ျဖစ္နီေရ။ ဇာပင္ေျပာေျပာ ရခိုင္ကုလားျပသနာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးေက ရခိုင္ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးနန္႔ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ အမ်ားစုက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ေရ၊ လုပ္ေရးကို လက္ခံနီကတ္ေတလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ရဖို႔ ျဖစ္ေတ။ ေအခ်င္က ေလာေလာစိုင္မွာ ရခိုင္ျပည္သူလံုခ်ံဳေရးအတြက္ သဟဇာတက်ေရ၊ သင့္ေတာ္ေရ လုပ္ရပ္တခုျဖစ္ေတ။

AA ႏွစ္ဖြဲ႔ပူးေပါင္းလားဖို႔လို႔ေလ့ လီသံပစ္ကတ္ေတ။ သူ႔အဌာနန္႔သူပ်ာ။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံမွာ ALP နန္႔ AA (ကခ်င္ေဒသအၿခီးစိုက္) အမ်ိဳးသားလိုအပ္ခ်က္အရ ပူးလားဖို႔ကို ဖြင့္ေျပာလားကတ္ေတ။ ေကာင္းေရလကၡဏာတိပါရာ။ ၀မ္းေျမာက္ဖို႔ေလ့ ေကာင္းပါေရ။

ဟုတ္ပ်ာ။ အျခားတဖက္မွာ ဗမာျမန္မာတိုင္းရင္းသားမဟုတ္ေတလူမ်ိဳးတိက သူနီရာနန္႔သူ႔တပ္အင္အားတိကို ျပည္ေထာင္အလိုက္ဖြဲ႔စည္းထားေရ ဖိုင္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဖိုင္ဒရယ္တပ္မေတာ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းလားေရးကို ေဆြးေႏြးေတာင္ဆိုနီကတ္ေတ။ ယင္းအခ်ိန္မွာ ငါရိုပတိက နယ္ျခားေစာင့္ရဖို႔အေရးကို ခၽြဲျပန္ေအာင္၊ အာေျခာက္ေအာင္ ေျပာဆိုနီရေရ။ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္ ဇာေလာက္နိပ္က်နီေလဆိုစြာ ယွင္းလို႔၊ လင္းလို႔၊ ၾကင္းလို႔ ျမင္နီရေရ။

နယ္ျခားေစာင့္ရဖို႔အေရးကို ဗမာျမန္မာတိကလုပ္ပီးဖို႔လားကု။ ေကာင္းမၾကာခခင္က ရခိုင္ျပည္မွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ပီးစရာမလိုလို႔ ဗမာျမန္မာအစိုးရက ေျပာလားခေရ။ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔နန္႔ တပ္မေတာ္က အေျခနီတိကို ေကာင္းေကာင္းထိမ္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ပါေရလို႔ ေရဒီယိုသတင္း၊ တဗြီသတင္းတိ ထုတ္လႊင့္လားခေရ။ ကိုင္...ယံုလို႔ရဖို႔လားကု။

ဆက္ပါေမ
က်န္းမာခ်မ္းသာကတ္ပါစီ

ခိုင္ျမသိန္း (ေခ်ာင္းသာႀကီး)

No comments:

Post a Comment