Saturday, June 14, 2014

ေဖၚခ်ိဳးေပၚပ်ဴလာမျဖစ္စီဖို႔ (၅) အဆံုးသတ္

ဗမာျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္နီကတ္ေတ အမ်ိဳးသားလူမ်ိဳး (၇) မ်ိဳးထဲမွာ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ဆိုလို႔ ရခိုင္လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းမွာရာ ဟိပါေရ။ တျခားလူမ်ိဳး (၆) မွာ လူငယ္အဖြဲ႔စည္းရာ အသီးသီး ဟိကတ္ပါေရ။ ယေကေလ့ လူငယ္တပ္မေတာ္ထူေထာင္ကတ္စြာကိုက မတြိရပါ။ ႏိုင္ငံေရးပိုင္းမွာ၊ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ပိုင္းမွာ၊ လူအခြင့္ေရးပိုင္းမွာ ေဇာက္ခ်လုပ္ကတ္စြာကို တြိရပါေရ။ ASDF ကို အားက်ၿပီးေက ရခိုင္ေက်ာင္းသားလူငယ္တိေလ့ တပ္မေတာ္ထူေထာင္ၿပီးေက ေပၚပ်ဴလာေတာ္လွန္ေရးစင္ျမင့္ကို ခ်ိပ္တက္ခကတ္ေတ။ ေအကုထက္ထိေအာင္ ခ်ိပ္တက္နီကတ္ေတ။ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုအေၾကာင္းျပခ်က္က ၿဂာအိုက်တိနန္႔ အလုပ္မျဖစ္ပ်ာ။ စိတ္သစ္၊ လူသစ္၊ အေတြးေခၚအသစ္တိနန္႔ ေတာ္လွန္ေရးအသစ္တခုကို ထူေထာင္ဖို႔ ငါရို႔ေက်ာင္းသားလူငယ္တိမွာ တာ၀န္ဟိေရလို႔ ခံယူကတ္စြာကို တြိရေရ။ ေအေတြးေခၚကိုက ညီးညြတ္ေရးကို ဦးတည္နီစြာ မဟုတ္။ တစင္ေထာင္စနစ္ဖက္ကို ဦးတည္နီေရလို႔ ေျပာေက ကြက္တိမွန္လီဖို႔ ထင္ပါေရ။


ေဖၚခ်ိဳးေပၚပ်ဴလာမျဖစ္စီဖို႔ (၄)

ေ ေကာင္းမၾကာခင္က ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရနန္႔၊ အပစ္ခိုက္ရပ္စဲေရးကို စတင္ခေရ။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ေရးေလ့ ပါလာေရ။ ေအအသံကိုၾကားရလို႔ ရခိုင္သားတိ ေကာင္းပ်ာ္ႀကီးက်ၿပီးေက ေမွ်ာ္လင္းခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမား ထားနီကတ္စြာကို တြိရေရ။

ဆြီဒိန္ႏိုင္ငံေရာက္ ရခိုင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီး ခိုင္တိန္တိန္ေမာင္ ထိုင္းဖက္က ျပန္ေရာက္လာေရ။ ထိုင္းဖက္အေျခနီတိကို ဖုန္းကတဆင့္ေျပာျဖစ္ကတ္ေတ။ ရခိုင္ကုလားျပသနာကို အေၾကာင္းျပဳလို႔ သူကိုယ္တိုင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတမာန္ေတာ္ ဦးေအာင္မင္းနန္႔တြိခၿပီးေက စာမ်က္ႏွာ ၇ မ်က္ႏွာဟိေရ စာတမ္းတေစာင္ကိုေလ့ ပူးတြဲတင္ျပလိုက္ေတ ေျပာေရ။ က်န္ေတာ္စိတ္ထဲမွာ တမ်ိဳးျဖစ္လားေရ။ လူဆိုစြာကေျပာလို႔မရ သူအစြမ္းစနန္႔သူ။ ေကာင္းေလ့အထင္အျမင္ငယ္ပလိုက္လို႔ မရ။ ကိုယ့္စိတ္ကိုကိုယ္ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားေရၾကားက စကားတခြန္းမီးျဖစ္ေတ ``အကိုမွာ ဇာလူအင္အားနန္႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ဖို႔လဲ။`` ၀င္လုပ္ဖို႔လူတိ ကန္ကမကန္လို႔ ျပန္ေျဖလားခေရ။


ေဖၚခ်ိဳးေပၚပ်ဴလာမျဖစ္စီဖို႔ (၃)

AASYC ေလ့ တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္လားေရပိုင္၊ ေျမာက္၀င္ရိုးစြမ္းက နီမ၀င္ေရညာဥ့္တညာဥ့္မွာ ျဖဳတ္စိၾကယ္ေခ်ထြက္ေတပိုင္ ANC ေပၚထြက္လာေရ။ လူအမ်ားက ေကာင္းစိတ္၀င္စားကတ္ပံုးမေပၚ။ ၄င္း ANC ေအာက္မွာ လက္နက္ကိုင္ AA ဆိုေရ အဖြဲ႔တဖြဲ႔ေပၚထြက္လာေရ။ ဇာေလာက္ေအာင္ျမင္မႈဟိေလဆိုစြာကို ရခိုင္ျပည္သူထက္ DKBA ရာ အသိဆံုးျဖစ္ဖို႔ထင္ေရ။


Wednesday, June 4, 2014

ေဖၚခ်ိဳးေပၚပ်ဴလာမျဖစ္စီဖို႔ (၂)

က်န္ေတာ္ဆြီဒိန္ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေရာက္ေတ။ ယင္းေနာက္ပိုင္မွာ AASYC က အတြင္းေရးမႈပံုစံနန္႔ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေတ Statement တေစာင္ထြက္လာေရ။ ေအာင္မင္းဦးက အတြင္းေရမႈနီရာယူထားစြာကို တြိလိုက္ရေရ။ ေအပံုစံကို ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေလ့ က်င့္သံုးခေရ။ AASYC မဖြဲ႔စည္းခင္ တႏွစ္အလိုေလာက္က Arakan Student Congress (ASC) ကို ေအစနစ္နန္႔ ဖြဲ႔စည္းခေရ။ သူ႔အေၾကာင္းျပခ်က္က ကမၻာမွာအင္အားအႀကီးဆံုးအဖြဲ႔ျဖစ္ေတ UN ကုိ အတြင္းေရးမႈစနစ္နန္႔ဖြဲ႔ထားေရ။ ေအစနစ္စြာေရ အာဏာပါ၀ါနန္႔နီရာထိုင္ခုန္ကို ညီမွ်စီေရလို႔ အစည္းေ၀မွာ ယွင္းျပေရ။ အမွန္က ေအဖြဲ႔စည္းပံုစနစ္ကို က်င့္သံုးရျခင္းေရ တျခားလူတိကို ထိမ္းခ်ဳပ္ခ်င္လို႔။ တနည္းေျပာရေက သူ႔အထက္မွာ တေယာက္ကိုေလ့ နီရာမပီးခ်င္လို႔ အခ်ိဳသတ္ၿပီးေက အဏာထိုင္ခုန္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားစြာ ျဖစ္ေတ။ ေအာင္မင္းဦး ဇာေလာက္ညာဏ္မ်ားနီေလဆိုစြာကို AASYC ကို အတြင္းေရးမႈစနစ္နန္႔ ဖြဲ႔စည္းလိုက္စြာက ေဖာ္ျပနီေရ။ သူ႔အထက္မွာ တေယာက္ေလ့ မဟိရဆိုေရ သေဘာဟိေရ။ အဖြဲ႔စည္း၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ အရာရာတိုင္းကို သူတေယာက္တည္း ခ်ဳပ္ကိုင္ဖို႔ဆိုေရ သေဘာဟိေရ။


ေဖၚခ်ိဳးေပၚပ်ဴလာမျဖစ္စီဖို႔ (၁)

April 27-may 1, 2014 ရက္နိထိ ငါးရက္ၾကာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ေက်ာက္ျဖဴမွာက်င္းပလားပါေရ။ ယင္းညီလာခံမွာ ပါတီမဟိသိမ့္ေရ ရခိုင္တပ္မေတာ္ (AA ကခ်င္ေဒသ အၿခီစိုက္) က ေကာင္းေပၚပ်ဴလာျဖစ္လားစြာကို တြိလိုက္ရပါေရ။ အားရ၀မ္းေျမာက္ပါေရ။ စိတ္မွာေလ့ အမွန္ၾကည့္ႏုျဖစ္ပါေရ။ ကိုေက်ာ္ဟန္က ကိုယ္နန္႔အတူ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္တေယာက္ျဖစ္ဖူးခေရပိုင္ AASYC ကို စတင္ထူေထာင္ခေရလူတိထဲမွာ ပါ၀င္ခေရလူတိျဖစ္နီစြာတေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းမွာ AASYC ဥကၠဌျဖစ္လာစြာကတေၾကာင္း ပိုလို႔၀မ္းေျမာက္ျဖစ္ပါေရ။ ေအနိ AA မွာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္နီရာနန္႔ ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္နီရာတိကို ယူထားေရလူတိက တခ်ိန္က AASYC မွာ Under Ground (UG) activists တိ လုပ္ဖူးခကတ္ပါေရ။ ယင္းလူတိကို ေအနိေအပိုင္၀တ္စံုတိနန္႔ ျမင္ရလို႔ေလ့ ေလးစားပါေရ။


ရခိုင္ေဂါင္းတံုးဗမာသံုး

လုပ္လိုက္သမွ်အလုပ္က ဗမာျမန္မာအတြက္စီ ျဖစ္လားေရ...။

မဆလေခတ္မွာ ရခိုင္ဘုန္းႀကီးတပါး ေကာင္းနာမည္ႀကီးေက်ာ္ၾကားခေရ...။ ဇာတိက ေပါက္ေတာၿမိဳ႔နယ္ ေတာင္ေခ်ာင္ရြာက ျဖစ္ပါေရ။ ဘြဲနာမည္ကိုက မေျပာပ်ာ ရခိုင္လူခ်မ္းသာတိဘက္မွာ မ်က္ေစာင္းထိုးမခံခ်င္လို႔ပါ။ ဇံရေရ...လတ္..။ ဆြမ္းခံလားေက ဇံနန္႔ၾကြေတာ္မူေရလို႔ ေျပာကတ္ပါေရ။ ေန၀င္းကိုယ္တိုင္ ကိုးကြယ္ေရဘုန္းႀကီး...ဘုရင္ကိုးကြယ္ေရဘုန္းႀကီးပ...။ တရက္နိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဆြမ္းခံဖို႔ ဇံနန္႔ၾကြေတာ္မူေရမွာ ၿခီသလံုးမွာ က်ဳပ္တိကပ္ပါလတ္ေတဆိုကာ................(သူမ်ားေျပာစကားရာ)။ ဘုရားတည္ေက လက္ညွိဳးထိုးလို႔စီ တည္ပါေရ..။ ဗုဒၶတခါေလ့ လက္ညွိဳးထိုးညႊန္ျပေရလို႔ တခါေလ့မဟိခလို႔ ပညာသွ်င္တိက သံုးသတ္ကတ္ပါေရ။ ယင္းဘုန္းႀကီးလက္ထက္ေရာက္ခါမွ ဗုဒၶေလ့လက္ညွိဳးထိုး အေလ့အထျဖစ္လားပံုေပၚေရ....။


Thursday, April 24, 2014

ပညာတတ္တိကို ဇာျဖစ္လို႔ အျမင္ေစာင္းေလ ငါ....(၇) (အဆံုးသတ္)

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ႏြီရာသီလတလမွာ ဗမာျမန္မာႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒမူၾကမ္းတခုကိုရြီးဆြဲဖို႔အတြက္ New Delhi, Janak Puri ရပ္ကြက္က Asalapur မွာ ဟိေရ Maharaja hall ခန္းမွာ ဗမာျမန္မာႏိုင္ငံက ဒီမိုကေရစီလႈပ္ယွားသူတိ စုရံုးေရာက္ဟိလာကတ္ပါေရ။ အခန္းနားကို ၁၀ နာရီေလာက္မွာ စျဖစ္ကတ္ေတ ထင္ပါေရ။ လူဦးရည္က ၃၀၀ နီးပါးေလာက္ တက္ေရာက္ကတ္ပါေရ။ ယင္းအထဲမွာ လူမ်ိဳးအလိုက္ ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာေဆြးေႏြးမႈတိပါပါေရ။ က်န္ေတာ္ရို႔ရခိုင္လူမိ်ဳးအတြက္က Maharaja Hall ခန္း အထက္ဆံုးခန္းမွာ နီရာရပါေရ။ အခန္းနားကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္လုပ္သူက ဗိုလ္မႈခိုင္မ်ိဳးမင္း(လက္ဟိ Australia နီသူ) ျဖစ္ပါေရ။ တက္ေရာက္ကတ္ေတ ရခိုင္အဖြဲ႔စည္းတိကေလ့ စံုပါေရ။


ပညာတတ္တိကို ဇာျဖစ္လို႔ အျမင္ေစာင္းေလ ငါ....(၆)

၁၉၉၄ ခုႏွစ္ နယူေဒလီေရာက္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားလူငယ္တိစုစည္းၿပီးေက Arakan Students' Congress (ASC) ကို ဖြဲ႔လိုက္ကတ္ပါေရ။ ယင္းေနာက္ ၁၉၉၅ မွာ ဘဂၤလာေရာက္ရခိုင္ေက်ာင္းသားလူငယ္၊ အိႏၵိယေရာက္ရခိုင္ေက်ာင္းသားလူငယ္၊ ထိုင္းေရာက္ရခိုင္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားပူးပါင္းၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႔မွာ ညီလာခံတခုက်င္းပခပါေရ။ ယင္းညီလာခံက All Arakan Students' and Youths' Congress (AASYC) ကို မြီးဖြားပီးလိုက္ပါေရ။ ခိုင္ျမတ္ေက်ာ္က ဥကၠဌျဖစ္လာၿပီးေက ခိုင္ေက်ာ္ေက်ာ္က အတြင္းေရးမႈျဖစ္လာပါေရ။ AASYC နန္႔အတူ Arakan New Generation Army (ANGA) လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ကိုေလ့ တပါတည္းဖြဲ႔စည္းလိုက္ကတ္ပါေရ။ ခိုင္ျမတ္ေက်ာ္က စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာပါေရ။ အေနာက္ဖက္ေဒသမွာအၿခီစိုက္ၿပီး ဖိုင္းရယ္နန္႔ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ႔အတြက္ တိုက္ပြဲ႔၀င္ဖို႔ေလ့ ဆံုးျဖတ္လိုက္ကတ္ပါေရ။


ပညာတတ္တိကို ဇာျဖစ္လို႔ အျမင္ေစာင္းေလ ငါ....(၅)

က်န္ေတာ္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလဆန္းမွာ ကိုယ္ေတာ္ယသနန္႔အတူ နယ္စပ္ကိုဆင္လိုက္ပါေရ။ ဆင္းရျခင္းအေၾကာင္းရင္းက နယ္စပ္ေဒသတေလွ်ာက္မွာ ALA တပ္ဖြဲတိနန္႔ ဗမာျမန္မာစစ္သားတိနန္႔ တိုက္ပြဲ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံရြာတခ်ိဳ႔ကို ဗမာျမန္မာစစ္တပ္က မီးတိုက္ဖ်က္စီလိုက္ကတ္ပါေရ။ ယင္းသတင္းနန္႔ ဒုကၡသည္တိကို ဓါတ္ပံုရယူဖို႔ လားျခင္းျဖစ္ပါေရ။ ALP ပါတီက ရဲေဘာ္တိနန္႔ အတြင္းေရးမွဳခိုင္ျမ၀ါကိုယ္တိုင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ပီးလိုက္ပါေရ။
ဖရာ၀ါဒုကၡသည္ရြာ၊ ေမာင္ပုေဆာင္၊ ကုလားတံျဖစ္မွ်ားမွ အထက္ကာကီ၊ ေအာက္ကာကီ၊ ဘဂၤလာ-ရခိုင္-အိႏၵီယာနယ္စပ္တိမွာေရာက္နီကတ္ေတ ရခိုင္ဒုကၡသည္အရည္တြက္၊ အိႏၱာဗ်ဴးတိကို အျပည့္စံုရခပါေရ။Friday, March 7, 2014

ပညာတတ္တိကို ဇာျဖစ္လို႔ အျမင္ေစာင္းေလ ငါ....(၄)

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေဒလီၿမိဳ႔ႏြီရာသီအပူခ်ိန္က ဇာပိုင္ပူေလ။ ကိုင္ေျပာဖို႔မတတ္ေလာက္ေအာင္ကို ပူပါေရ။ က်န္ေတာ္ရို႔ ရခိုင္ေလးေယာက္က Vikas Puri ရပ္ကြက္မွာ ၈ ေပ၊ ၆ ေပ အိမ္ခန္းတခန္းကို တလမွာ ႐ူပီးေငြ ၄၀၀ နန္႔ ငွားနီကတ္ပါေရ။ ယင္းအခန္းထဲမွာ ခ်က္စား ယင္းအခန္းထဲမွာ အိပ္ကတ္ရပါေရ။ အိမ္သာ၊ ရီခ်ိဳးခန္းက ေပါင္းသံုး။ ယင္းေလာက္ပူစြာမွာ က်န္ေတာ္ရို႔ လီပင္ကာမ၀ယ္ႏိုင္ပါ။ အိမ္ခန္းသမာန္တလင္းၾကမ္းျပင္ကို ရီဆြတ္ၿပီးေက နီရပါေရ။ အပူခ်ံလို႔ ၿမိတ္ေပါက္စြာ အင္းဗ်ိဳင္ထေရပိုင္ ျဖစ္နီပါေရ။


ပညာတတ္တိကို ဇာျဖစ္လို႔ အျမင္ေစာင္းေလ ငါ....(၃)

ေအတခါ မတတ္လို႔ ႏြားျဖစ္စြာ။ အျပစ္တင္လို႔မရေကေလ့ စိတ္ထဲမွာက လံုး၀မခံခ်င္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဇြႏၷ၀ါရီလ ၂၄ ရက္နိ နယူေဒလီကို ကိုရန္ႏိုင္၊ ကိုႏိုင္၀င္း၊ ကိုဘေအာင္နန္႔ က်န္ေတာ္ရို႔ ေရာက္လာကတ္ပါေရ။ အိမ္ခန္းငွားလို႔မရသိမ့္ခင္ NLD ပါတီက အမတ္တဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာတိန္႔ေဆြ (Dr Tint Swe တင့္ဆြ၊ ပုလဲၿမိဳ႔နယ္ မဲဆႏၵ ၁။ ေနာင္မွာ NCGUB ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ယံုး၀န္ႀကီးတာ၀န္ခံ) အိမ္မွာ တည္းကတ္ရပါေရ။


ပညာတတ္တိကို ဇာျဖစ္လို႔ အျမင္ေစာင္းေလ ငါ....(၂)

ကိုေတာ္အသွ်င္ႀကီးေကသာရေက်ာင္းမွာ ယင္းနိတညာဥ့္ပင္ တည္းခြင့္မရခပါ။ ကိုေတာ္အသွ်င္ႀကီးေကသာရက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ လူစိမ္းမတည္းရလို႔ ေက်ာင္းတကာေျပာထားေရလို႔ ေျပာပါေရ။ က်န္ေတာ္နန္႔အတူလာေရ ပႏၨင္းကတည္းခြင့္ရပါေရ။ ႏွစ္ေယာက္အတူတူလာစြာ တေယာက္တည္းခြင့္မရေက ေအာက္ေက်ာင္းကို ေျပာင္းကတ္ဖို႔ႏွင့္ရာေ၀ ေျပာၿပီးေကဆရာေတာ္ရကၡ၀ံသေက်ာင္းထိုင္ေရ ေစာင္တည္ၿမိဳ႔ထဲေက်ာင္းကို ေျပာင္းလားခရပါေရ။ ေစာင္တည္ၿမိဳ႔ထဲေက်ာင္းမွာေလ့ လူလက္မခံပါ။ သဃၤရာတည္းခြင့္ရေရ။ တပါတ္ေလာက္ တည္းခြင့္ရေအာင္ ေလွ်ာက္ဖို႔က်ပါေရ။ ကိုယင္ေခ်အကၠဓမၼ အခန္းထဲမွာ နီခြင့္ရပါေရ..။


ပညာတတ္တိကို ဇာျဖစ္လို႔ အျမင္ေစာင္းေလ ငါ.. (၁)

`ငါ....ပညာတတ္တိကို ဇာျဖစ္လို႔အျမင္ေစာင္းရေလ...`လို႔စီ အျမဲတမ္းစဥ္းစားပါေရ။ တခါခါမွာ အတန္းပညာတတ္တိကိုဆိုေက ေကာင္းေကာင္းမုန္းေရစိတ္တိ ေပၚလာတတ္ေတ။ အတန္းပညာနန္႔ပါတ္သတ္လာေက ၁၀ တန္း၊ ေကာလိပ္၊ တကၠသိုလ္ပညာတိနန္႔ ကိုယ့္ကိုဖိၿပီးေကေျပာလာေက ယင္းလူကိုထသတ္ခ်င္စိတ္စီ ေပါက္လာေရ။ က်န္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ ေအခ်င့္ဆိုင္ကုိယ္တခုပိုင္ ျဖစ္နီပါေရ။ ၾကာပါပ်ာေဒ။