Sunday, April 12, 2015

ၾကမ္းေကခြင့္မလႊတ္ကဲ့

ခ်င္းပ်ံေတာ္လွန္ေရးမွာ ဗိုလ္ေက်ာ္ထြီးနန္႔အေပါင္းပါ ေတာင္ပိုင္းေဒသက ၿမိဳ႔စားနယ္စားတိကို အျမစ္ျပဳတ္အယွင္းခံရဖို႔ျဖစ္လာခါ ဗိုလ္ေက်ာ္ထီးရို႔အုပ္စု ဗိုလ္ခ်င္းပ်ံလက္ေအာက္က ထြက္ၿပီးဖို႔က်ကတ္။ ကပ္ဖားေကာင္တိ သြီးထိုးမႈေၾကာင္း မျဖစ္သင့္စြာတိ ျဖစ္ေပၚခရေရ။ ေနာက္ဆံုးဗိုလ္ခ်င္းပ်ံေလ့ ယိုးတရုတ္ေဒသက လက္ဟိဘဂၤလားေဒ ေတာနက္ထဲကို ၀င္ၿပီးဖို႔က်ေရ..။

ဗိုလ္ရာဇာစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေရ NUPA က ဦးသိန္ေဖရို႔အုပ္ခြဲထြက္လားစြာေလ့ ဗိုင္ရာဇာပါးစေၾကာင္း ၆၀% ေလာက္ပါေရ။ က်န္ေရ ၄၀% တပ္တြင္ျပသနာတိေၾကင့္ ခြဲထြက္လားစြာျဖစ္ေတ။ ဗိုလ္ရာဇာက လူေတာ္တေယာက္ပါရာ။ ေငြေၾကးရွာႏိုင္ေရ။ လက္နက္ရွာႏိုင္ေရ။ ရလာေရေငြေၾကးနန္႔လက္နက္တိကို ရခိုင္ေဒသကိုေရာက္ေအာင္ပို႔ႏိုင္ခေရ။ လက္ဟိေခတ္မွာ သူအေတာ္ဆံုးရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးေဂါင္းေဆာင္တေယာက္လို႔ ေျပာရဖို႔။

ေယေကေလ့ သူအက်င့္က ပါတီတြင္းမွာဟိေရ လူႀကီးတိကိုအႏိုင္လိုခ်င္ေရစိတ္က တခါေလ့ မေလ်ာ့ခ။ ဗိုလ္ရာဇာ ထိုင္းဖက္က တေခါက္စီျပန္ေရာက္လာေက စခန္းထဲမွာဟိေရ ပါတီတြင္းလူႀကီးတိစြာ နီစရာနီရာမဟိျဖစ္လားေရ။ ေၾကာက္လို႔မဟုတ္။ မေတာ္တဆ သူကိုသတ္မိဖို႔စြာကို စိုးရိမ္လို႔ သည္းခံကတ္စြာျဖစ္ေတ။ သူ႔အလိုက် ကပ္ဖားလုပ္ေတလူတိမွ တစိေခ်မ်က္ႏွာသာပီးေရ။

စခန္းထဲက ထမင္းစား၀ိုင္းတိမွာ ပါတီတြင္းကလူႀကီးတိကို ဗိုလ္ရာဇာ မၾကာမၾကာ ဆဲနီက်စကားလံုး ```လီးစုပ္ကတ္၊ မင္းရို႔အမိလင္ ရွာထားဖဲသာတိေယ။ လီးစုပ္ကတ္ ၀ေအာင္လီးစုပ္ကတ္´´´။ ကိုယ္သားအရြယ္ေလာက္ဟိေရ လူငယ္ေခ်တေယာက္ ယင္းပိုင္အဆဲခံရေရခါ လူႀကီးတိစြာ နီရထိုင္ရ ေကာင္းက်ပ္လာကတ္ေတ။ စိတ္လိုက္မာန္ပါ ထသတ္ဖို႔ကလည့္ သားတေယာက္ပိုင္ခ်စ္ကတ္ေတ။ အျခားတဖက္မွာ သူ႔အနားကလူတိကိုေလ့ ေၾကာက္ရေရ။ ယင္းလူႀကီးတိ ဇာႏွခါ၊ ဇာႏွရက္၊ ဇာေလာက္ အဆဲခံႏိုင္ဖို႔လဲ။ ေနာက္ဆံုးေစာက္ျမင္ကတ္ပုဒ္မနန္႔ အယြဲတိုက္ပလိုက္ေတခါ စခန္းမွာကင္းေစာင့္ဖို႔ သနပ္မက်န္ချဖစ္လားေရ။

ေဒါက္တာခိန္ေမာင္ကို ဆဲေရစကားလံုး ``အမိကိုလိုးပုဏၰား ၀မ္းလဖားနန္႔´´။ မယံုေက ေဒါက္တာခိန္ေမာင္ကိုမီးၾကည့္လို႔ရေရ။ ရွက္လို႔ေျပာခ်င့္မွေျပာပါလိမ့္ေမ။ ယင္းနည္းတူ ဆရာဦးခိန္ေမာင္ရို႔ဆိုက မ်က္ႏွာမွာသီြးတစက္မဟိေအာင္ အဆဲခံဖူးေရ။ ယင္းပိုင္ ပါးစၾကမ္းေရပိုင္ လက္ေလ့အလြန္ၾကမ္းေရ၊ ဇရိုက္ေလ့ အလြန္ၾကမ္းခေရ လူတေယာက္ပါရာ။

NUPA ဦးသိန္ေဖရို႔အုပ္စု ခြဲထြက္လားေရခါ လူတိုင္းကလက္ညွိဳးထိုးကတ္ေတ ``သစၥာေဖါက္ေလာက္ေကာင္တိ´´။ သူရို႔ဇာေလာက္ခံစားခရေလဆိုစြာကို က်န္ေတာ္အပါ၀င္ တေယာက္ေလ့မသိႏိုင္။ဦးသိန္းေဖကို ေကာင္းေၾကာင္းေျပာနီစြာ မဟုတ္ပါ။ အျဖစ္မွန္ကို တင္ျပစြာပါ။ ေနာက္မွာ NUPA ေလ့ျပဳန္း၊ ဗိုလ္ရာဇာေလ့ဆံုး၊ ဦးသိန္းေဖရို႔အုပ္စုေလ့ ဆီးဆံုးလားေရ။
လာျပန္ပ်ာ ANP ။ ANP က လူတိႏႈတ္ထြက္ကတ္ေတလတ္။ ဇာျဖစ္လို႔ႏႈတ္ထြက္ကတ္ေလခ်င့္။ အေၾကာင္းရင္းကို ေလ့လာမိေရခါ RNDP က လူေဟာင္းတိက ALD ကလူေဟာင္းတိကို အသိမွတ္မျပဳ၊ ႏိုင္ထက္စီးနင္းလုပ္ေတ၊ မေလးမခန္႔လုပ္ကတ္ေတ။ ယင္းထက္အျပင္ ``ထပိန္ရည္ေသာက္တိ´´ လို႔ ယိသတ္သတ္အေျပာခံကတ္ရေရ။ မင္းရို႔ ဇာလုပ္ႏိုင္ခလိုလဲဆိုေရ စကားမ်ိဳးတိ အႏိုင္ယူကတ္ေတ။

ဟုတ္လီဖို႔လား ေကာင္းမယံုးခ်င္ျဖစ္မိေရ။ အြင္လိုင္းထက္က ပညာတတ္ပါေရဆိုေရလူႀကီးတိ၊ အတြိၾကံဳအားျဖင့္ ရင့္က်က္ပါေရဆိုေရလူႀကီးလူေကာင္းတိက ``၀ါႀကီးမ ထပိန္နားခိုနီေရ အေကာင္တိ´´ လို႔ ရြီးကတ္စြာကို တြိရေရ။ သာမာန္လူတိ ဇာေလာက္ေျပာလီကတ္ဖို႔လဲ့ဆိုစြာကို ေတြးၾကည့္လို႔ရေရ။ အေျပာခံရေရလူတိ ဇာေလာက္ခံစားကတ္ရဖို႔လဲ ကိုယ္ခ်င္းဆာၾကည့္။ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ သံုးဆယ္နီးပါး ေထာင္က်ခံ၊ ႏွိပ္စက္ခံ၊ သားမယားကြဲခံ၊ အိမ္ေထာင္ပ်က္ခံ၊ စီးပြားပ်က္ခံၿပီးေက အနစ္နာခံလုပ္ခကတ္ေတလူတိကို တစိေခ်ေလ့ ကိုယ္ခ်င္းဆာညွာတာမႈ မဟိကတ္။ ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုေက အဖကိုေတာင္ အိမ္းတည္းမခံ၀ံ့ေရအေကာင္တိ ေအနိခါလက္သီလက္ေမာင္းတန္းလို႔။
စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ မ်က္လံုးေခ်ျပဴလို႔ မၾကည့္၀ံ့ေရအေကာင္တိ။ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညွင္း´´လီးစုပ္ဖင္ခံ`` လုပ္လာေရအေကာင္တိ ေအနိခါကုလားကိုဘန္းျပလို႔ မ်ိဳးခ်စ္ျပနီေရ။ မာ႑ာန္းတိုင္တက္ျပနီကတ္ေတ။ တည့္ေျပာေက ရိုင္းေရဆိုဖို႔။ ကိုယ္ရို႔လုပ္ရပ္ကိုေလ့ ျပန္ၾကည့္သင့္ေရ။ ႏႈတ္ထြက္လားေရလူတိကိုက်ဲ အျပစ္ဖို႔ခ်နီကတ္ေတ။ ႏႈတ္ထြက္လားေအာင္၊ စိတ္ပ်က္လားေအာင္ လုပ္ေတလူတိကိုက်ေက သူေကာင္းတင္းလို႔။ ႏႈတ္ထြက္လားေရလူတိကို သစၥာေဖါက္လတ္ စြပ္စြဲနီကတ္ေတ၊ လက္ညွိဳးထိုးနီကတ္ေတ။ ညီးညြတ္ေရးကို အေၾကာင္းျပၿပီးေက ကိုယ့္ကိုကိုယ္သစၥာေဖါက္နီစြာကို ၾကည့္မိကတ္လာ။
ဟုတ္ပ်ာ။ ဆက္ေျပာေက ေအခ်င္ထက္ၾကမ္းလာဖို႔....။

.........................
ခိုင္ျမသိန္း (ေခ်ာင္းသာႀကီး)
၂၀၁၅၊ ၀၃၊ ၀၃

No comments:

Post a Comment