Sunday, April 12, 2015

အိုးမပူခင္ခြက္ဆူေရ

``အိုးမပူခင္ခြက္ပူေရ`` လူႀကီးသူမတိေျပာစကား သြီးထြက္ေအာင္မွန္စြာမလား။ က်န္ေတာ္ အမဲစြပ္ျပဳတ္၊ ၾကက္စြပ္ျပဳတ္စားတတ္ေတ အေလ့ထဟိေရ။ ယင္းအတြက္ စတီးအိုးႀကီးတလံုး အမႈိက္ပံုးကေကာက္ထားေရ။ အိုးႀကီးက ဆန္ ၅ kg ေလာက္ကို ေပါ့ေပါ့ေခ်ခ်က္လို႔ရႏိုင္ေရ အရြယ္စားမ်ိဳး။

တရက္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံကလာေရ အသားမာ၊ အရိုးမာ ၾကက္တေကာင္ကို အိုးႀကီးထဲမွာထည့္ပ်ာ ရီအျပည္ထည့္ျပဳတ္ထားလိုက္ေတ။ မီးကိုျပင္ျပင္ဖြင့္ထားေရ။ အဖံုး ဖံုးထားလိုက္ေတ။ ၿပီးေက အိုးဆူေအာင္ေစာင့္ယင္း ဖုန္းဖြင့္ပ်ာ chess ကဇာတ္နီလိုက္ေတ။ Chess ပြဲ႔က ယွံဳးလိုက္ႏိုင္လိုက္နန္႔ ေဒါသေလ့ ထြက္ခါထြက္ပ။ ဆယ္ငါးမိနစ္ေလာက္အၾကာမွာ စိြ...ဆိုၿပီးေက အနားေျခာက္ဆူသံတခု ၾကားလိုက္ေတ။ ေပ်ာၾကည့္လိုက္မွာ အိုးအဖံုးထက္မွာ တင္နီေရရီတဇြန္းစာေလာက္ရီေရ အေငြ႔ပ်ံထြက္လို႔ ဆူနီစြာကို တြိလိုက္ရေရ။ အိုးနံရံကိုတခ်က္ လက္နန္႔ကိုင္ၾကည့္လိုက္မွာ ႏြီးေတာင္ကမႏြီးသိမ့္။ လူႀကီးသူမတိေျပာစကား ေကာင္းပင္ေလ့ မွန္ေရကား။ ``အိုးမပူခင္ခြက္ဆူနီပ်ာ´´ သတိထားမိလိုက္ေတ။

ကိုယ္ကိုတိုင္ မထင္းဟင္းခ်က္ဖူးလူတိုင္း သတိထားမိေက လူတိုင္းသိကတ္ဖို႔ရာ။ ယင္းပိုင္နန္႔ ဆက္ၿပီးေက ေတြးနီလိုက္ေတ ရခိုင္ျပည္က လက္ဟိျဖစ္ပ်က္နီေရ အေၾကာင္းရာတိကိုပ။ ဗမာျမန္မာအစိုးရက White Card မဲ့ထည့္ခြင့္ဟိသည္လို႔ ေျပာလိုက္စြာရာ ဟိသိမ့္ေရ ရခိုင္ျပည္က ငန္းဖ်ားတက္ၿပီးေက ဂေယာင္ေလွ်ာက္ယွားျဖစ္ပ်ာ ျပည္ပ်က္နီကတ္ပ်ာ။ ဗမာျမန္မာျပည္တြင္းထဲမွာ လီေျပလီညွင္ေခ်ေတာင္ မဟပ္သိမ့္။ ပင္မနန္႔ပင္ဖ်ားမွာ ပင္ဖ်ားကိုင္ျပတ္က်ိဳးက်လားေကေလ့ ပင္မကပံုမွန္အနီထား။ အားဟိေက အာဘာဒ္မလာဆိုမလား..။

ဗမာျမန္မာအစိုးရက ရခိုင္သားတိအဌာကို ေကာင္းေကာင္းနပ္ထားပ်ာ။ ရခိုင္သားကိုတခုနန္႔ေလ့ ၿခိမ္းေျခာက္စရာ မလို။ သိမ္းသြင္းစရာေလ့ မလို။ ကုလားႏွစ္ေကာင္းကို ေထာင္ျပလိုက္ေက၊ ေနာက္ ဖဲတခ်ပ္ကို လွန္ျပစရာမလိုဘဲ ဒိုင္စားလို႔ရေရ။ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးအရ ဇာေလာက္အယွံဳးေပၚနီေလဆိုစြာကို လူတိုင္းသိကတ္ပါလိမ့္ေမ။

ကမၻာမွာ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီေရ လူမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားေရ လူမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးေရးအစြမ္းေရာက္ေတ လူမ်ိဳးအျဖစ္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေအာင္ ဗမာျမန္မာတိက ၀ွက္ဖဲေခ်တခ်ပ္နန္႔ ဖန္တီးထားလိုက္ေတ။ ကမၻာကေလ့ ရခိုင္သားဆိုေက ေတာက္ခ်ီးခါေအာင္မုန္းကတ္ေတ။ ရခိုင္သားရို႔ႀကိတ္ၿပီးေကခံစားနီရေရ ေ၀ဒနာကို ဇာႏိုင္ငံကေလ့ ကိုယ္ခ်င္းမဆာ။ ျဖစ္ႏိုင္ေက ေဂ်ာက္ထဲတိုးခ်လိုက္ဖို႔ ႏိုင္ငံတိက မ်ားနီေရ။
ရခိုင္ကုလားျပသနာေရ ရခိုင္သားတိလက္ထဲမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ဖန္တီးပိုင္ခြင့္အာဏာ မဟိလို႔ ျဖစ္နီစြာကိစၥာရာလို႔ ရခိုင္သားတိုင္းက နားလည္ထားေကေလ့ စိတ္မအီးႏိုင္ေရးခါ ေက်ာက္ခဲပစ္တိုင္း လိုက္ေဟာင္နီရေရအဆင့္။

``ဘဂၤလီကုလားတိ လြတ္လပ္စြာလားလာခြင့္ မရဟိျခင္းသည္၊ ရိုးမေတာင္တဖက္ေက်ာ္ ခရီးလားလာခြင့္ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားျခင္းသည္ လူ႔သားအခြင့္ေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ခံရေရ`` လို႔ ဇာရခိုင္သားတေယာက္ေလ့ ပါးစပ္ယားၿပီးေက ဖြင့္ေျပာ၀ံ့ေရသတၱိမဟိ။ UN လာေက ေအအခ်က္ Advocate လုပ္ၿပီးေက ေျပာ၀ံ့ေရရခိုင္သားတေယာက္ေလ့ မဟိသိမ့္။ ရခိုင္သားတိကို ထြက္လားခြင့္ျပဳထားၿပီးေက ကုလားတိကို ပိတ္ေလွာင္ထားျခင္းသည္ ရခိုင္လူမ်ိဳးကို မ်ိဳးတံုးေအာင္ မ်ိဳးေဖ်ာက္နီစြာ။

ေဂါင္းစည္းကို ျပန္ေကာက္ရေက ဗမာျမန္မာျပည္စြာ ပင္မျဖစ္ၿပီးေက ရခုိင္ျပည္က ပင္ဖ်ားျဖစ္နီေရအတြက္ ဗမာျမန္မာတိမပူခင္ ရခိုင္သားတိျပည္ဆူနီရေရ။ ေအျပသနာကို ေျဖယွင္းဖို႔ဆိုေက ဗမာျမန္မာနန္႔ေလ့ ပူးေပါင္းလို႔မရေရပိုင္ ဘာဂၤလီတိကိုေလ့ ယံုလို႔မရေရၾကားမွာ လမ္းတခုခုကို ဖြင့္ပီးလိုက္သင့္ေရ။

......................
ခိုင္ျမသိန္း (ေခ်ာင္းသာႀကီး)
၁၈၊ ၀၂၊ ၂၀၁၅
စစစစ

No comments:

Post a Comment