Monday, April 13, 2015

ရခိုင္သူမေခ်တိရီးကူးတတ္သင့္ေရ

က်န္ေတာ္ရို႕ရခိုင္ျပည္စြာ ေျမင္း၊ ေခ်ာင္း၊ ျမစ္၊ ပင္လယ္ ေပါမ်ားေရေဒသျဖစ္ေတ။ နီရာတိုင္းမွာ ရီမ်က္ႏွာျပင္ကို လွမ္းျမင္နီရေရ၊ လႈိုင္ဆူသံ၊ လႈိင္းအူသံတိကို သာျခင္းသဖြယ္နားေထာင္နီရေရ ေဒသေလ့ျဖစ္ေတ။ ယိုင္းသာျခင္းကိုနား၀င္ခ်ိဳေရပိုင္ လႈိုင္အူသံ၊ လႈႈိင္းဆူသံတိက က်န္ေတာ္ရို႔ကို သာယာစီပါေရ။ ရမ္းေပါက္လီထသံ၊ ဆင္ေခါင္းလီသံ၊ ေတာင္လီထသံ၊ စံုလီညွင္းသံ၊ ရာဟုလီျပင္းသံတိက က်န္ေတာ္ရို႔အတြက္ ပလြယ္ေက်ာ္မႈတ္သံေလာက္ရာ သေဘာထားကတ္ေတ။ မိုးရာသီတိုင္းမွာ မုန္တိုင္းႀကီးငယ္တိကို အသားက်ရင္ဆိုင္ႏိုင္ကတ္ေတ။ ရီလုပ္ငန္းစြာ က်န္ေတာ္ရို႔အတြက္ မဟိမျဖစ္ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈကို ေထာက္မပီးေရ.။

ရီးဆိုစြာ က်န္ေတာ္ရို႔အတြက္ ေၾကာက္စရာေကာင္းေရ အရာတခုမဟုတ္ေကေလ့ ရီဘဲၾကံဳလာေက သီဘဲစီဆိုက္လားကတ္ေတ။ ယင္းခ်င့္ဇာေၾကာင္းေလး....?

က်န္ေတာ္ကိုယ္တြိတခု တင္ျပပါေမ။ က်န္ေတာ္လူပ်ိဳေပါက္စအရြယ္က ၾကံဳခေရအျဖစ္ပ်က္တခုပါ။ က်န္ေတာ္ရို႔ရြာ မိုးရာသီမွာ မိႏၼေခ်တိမႈိလ္ဟင္းခူးလာကတ္ေတ။ ေတးျခင္းဆိုသံ တေက်ာ္ေက်ာ္ၾကားလိုက္ေတ။ မ်ားမၾကာ ငိုသံကၽြီးသံတိၾကားရေရ။ က်န္ေတာ္က အနားကကုန္တန္းမွာ ကၽြဲေက်ာင္းနီပါေရ။ ငိုသံကၽြီးသံၾကားလို႔ ၿပီးလာၾကည့္ေရခါ မိႏၼေခ်တေယာက္ တာတမံတြင္းမွာ ရီနစ္နီစြာကိုတြိလိုက္ေတ။ ခုန္ဆင္းၿပီးေက ဆယ္ယူလိုက္ေတ။ ရီးမြမ္းလားေကေလ့ အသက္ကရွင္လိုက္ေတ။ သို႔ေသာ္မွာ ထပိန္မပါဘဲ လင္ၾကဲၾကဲတံုးတံုးျဖစ္နီေရ။ ထပိန္ကရီတြင္းထဲမွာ ကၽြတ္က်န္ခေရ။ က်န္ေတာ္ဒေယာကို ခၽြတ္ပီးဖို႔က်ေရ။ က်န္ေတာ္မွာက ယင္းေခတ္က လွဆန္းယဥ္ေဘာင္ဘီတို ၀တ္ေတ။ ကၽြဲေက်ာင္းသားတိျဖစ္လို႔ အၿမဲရီကူးရေရအတြက္ ေဘာင္ဘီတို၀တ္ရေရ။

ယင္းမိႏၼေခ်က လွစံသိန္းလို႔ေခၚေရ။ သူအမိက က်န္ေတာ္နန္႔ ေမာင္ႏွမေတာ္ေရ။ လွစံသိန္နန္႔ က်န္ေတာ္က တူ၀ရီးဆိုေကေလ့ ရြယ္တူတိျဖစ္နီခါ တေယာက္ကိုတေယာက္ ေကာင္းရွက္ကတ္ေတ။ အသက္ရွင္လိုက္စြာက ေကာင္းကံေကာင္းေရလို႔ေျပာရဖို႔။ သူတေယာက္တည္း ရီးကူးမတတ္စြာလား၊ မဟုတ္ပါ က်န္ေတာ္ရို႔ရြာမွာ အမ်ိဳးသမီးတိုင္း၊ မိႏၼေခ်တိုင္း ရီးကူးမတတ္ကတ္ပါ။ ရီကူးတတ္ေတ မိႏၼေခ်တိေကာင္းယွားပါေရ။ မိႏၼေခ်တိကို ရီးကူးတတ္ေအာင္ သင္ပီးေရအေလ့အထေလ့ မဟိကတ္ပါ။
မိႏၼေခ်တိရာ ရီကူးမတတ္စြာလားလို႔ေျပာေက ေယာက်္ားေခ်တိေလ့ ၂၀% ေလာက္ ရီးကူးမတတ္ကတ္ပါ။ ယင္းခ်င့္စြာ ဇာနန္႔လားဆိုင္လဲဆိုေက ယဥ္ေက်းမႈနန္႔ ေကာင္းသက္ဆိုင္ပါေရ။ မိႏၼေခ်တိရီကူးကဇာတ္ေက ညီးအစ္ကိုယ္ေမာင္ႏွမတိ၊ မိဖတိ၊ ေဆြမ်ိဳးတိက `ေယာက်္ားနန္႔ ႏႈိင္းလို႔ေထာ၊ လင္းျပာတက္မ၊ ထမ္းပင္မွာ ငၿပီတက္တက္လို႔၊ ေကာင္းပင္ေလ့ လြေရကားနင္´ ဆဲကတ္ေတ။ အဆဲခံရစြာက ဟုတ္သိမ့္ယင့္။ တခ်ိဳ႔က အရွက္မရ ရစြာနန္႔ေကာက္သတ္ခံရေရ။ ေယာက်္ားေခ်တိကိုကာ ရီကူးတတ္ေအာင္ မိဖ၊ ညီးအစ္ကိုယ္၊ ေဆြမ်ိဳးတိက သင္ပီးကတ္လာ။ တေယာက္ေလ့ မသင္ပီးပါ။ အားလံုး သူရို႔စြာနန္သူရို႔႔ အခ်င္းခ်င္းသင္ယူလို႔ တတ္လားကတ္စြာပါရာ။

တိုးတက္ေတႏိုင္ငံတိမွာ မူႀကိဳေက်ာင္းမွာခါကပင္ ရီးကိုမေၾကာက္ရေအာင္ ရီကဇာဖို႔ခိုင္းထားပ်ာ။ တပါတ္မွာတႀကိမ္းႏႈန္းနန္႔ ကဇာတ္ခိုင္ထားကတ္ပ်ာ။ ရီအလြန္ေၾကာက္တတ္ေတ အေခ်တိကိုက်ခါ ေက်ာင္းဆရာမ၊ ဆရာတိက မိဖတိကိုေခၚယူေဆြးေႏြးေရ။ မိဖကိုယ္တိုင္လိုက္လို႔ ရီကဇာတ္ပီးရေရ။ မူလတမ္းေက်ာင္းၿပီးလို႔ ယင္းအေခ်ရီကူးမတတ္ခဆိုေက ယင္းအေခ်ေရ ရီေၾကာက္တတ္ေတဆိုင္ကိုဟိေရလို႔ သတ္မွတ္ေတ။ ေက်ာင္းမွတ္တမ္းမွာ ထည္ရြီးၿပီးေက မွတ္တမ္းတင္ထားကတ္ေတ။ Commune ထိ တင္ျပရေရ။ မိဖ၊ ဆရာအပါ၀င္ ကၽြမ္းက်င္သူတိနန္႔ ရီမေၾကာက္တတ္ေအာင္ ရီကူးသင္ပီးကတ္ေတ။

က်န္ေတာ္ရို႔နီရာမွာ အစိုးရကလုပ္မပီးႏိုင္ေကေလ့ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လုပ္လို႔ရႏိုင္ေရ။ မိဖ၊ ညီးအစ္ကိုယ္ေမာင္ႏွမ၊ ေဆြမ်ိဳးတိ သင္ပီးလို႔ရႏိုင္ေရ။ တခုဟိေရ အယူေဟင္းတိကို စြန္႔ရဖို႔။ ေပါင္ေပၚဒူးေပၚစြာ ျပသနာမဟုတ္။ ဖင္ေပၚလို႔သီနီေရအေလာင္းကို ရွက္ပါေရဆိုၿပီးေက မိဖညီအစ္ကိုယ္ေမာင္ႏွမတိက ခ်န္ထားခလို႔ ရႏိုင္ဖို႔လား။

ရခိုင္ျပည္မွုာ အင္းအိုင္၊ ကမ္းဘိုင္တိေပါပါေရ။ ေခ်ာင္းျမစ္မွာ မကူးတတ္ခင္ အင္းအိုင္၊ ကမ္းဘိုင္တိမွာ သင္ပီးလို႔ရပါေရ။ အခ်ိန္စေကက ပီးရဖို႔ႏွင့္ရာ။ ကိုယ္သားသမီးအေပၚမွာ မိဖ၊ ညီအစ္ကိုယ္ေမာင္ႏွမ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း ပီသခ်င္ေက ၾကံဳလာေရရီဘဲက အနည္းဆံုး ၅၀% လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေအာင္ ရီးကူးသင္ပီးသင့္ေရ။ ေကာင္းခက္ခဲေရအလုပ္ မဟုတ္ပါ။ လူတိုင္းလုပ္ပီးႏိုင္ေရ အလုပ္တခုပါရာ...။

က်မ္းမာခ်မ္းသာကတ္ပါစၤီ။

´´´´´´´´´´´´´
ခိုင္ျမသိန္း (ေခ်ာင္းသာႀကီး)
၂၀၁၅၊ ၀၃၊ ၁၇

No comments:

Post a Comment