Saturday, June 14, 2014

ေဖၚခ်ိဳးေပၚပ်ဴလာမျဖစ္စီဖို႔ (၅) အဆံုးသတ္

ဗမာျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္နီကတ္ေတ အမ်ိဳးသားလူမ်ိဳး (၇) မ်ိဳးထဲမွာ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ဆိုလို႔ ရခိုင္လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းမွာရာ ဟိပါေရ။ တျခားလူမ်ိဳး (၆) မွာ လူငယ္အဖြဲ႔စည္းရာ အသီးသီး ဟိကတ္ပါေရ။ ယေကေလ့ လူငယ္တပ္မေတာ္ထူေထာင္ကတ္စြာကိုက မတြိရပါ။ ႏိုင္ငံေရးပိုင္းမွာ၊ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ပိုင္းမွာ၊ လူအခြင့္ေရးပိုင္းမွာ ေဇာက္ခ်လုပ္ကတ္စြာကို တြိရပါေရ။ ASDF ကို အားက်ၿပီးေက ရခိုင္ေက်ာင္းသားလူငယ္တိေလ့ တပ္မေတာ္ထူေထာင္ၿပီးေက ေပၚပ်ဴလာေတာ္လွန္ေရးစင္ျမင့္ကို ခ်ိပ္တက္ခကတ္ေတ။ ေအကုထက္ထိေအာင္ ခ်ိပ္တက္နီကတ္ေတ။ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုအေၾကာင္းျပခ်က္က ၿဂာအိုက်တိနန္႔ အလုပ္မျဖစ္ပ်ာ။ စိတ္သစ္၊ လူသစ္၊ အေတြးေခၚအသစ္တိနန္႔ ေတာ္လွန္ေရးအသစ္တခုကို ထူေထာင္ဖို႔ ငါရို႔ေက်ာင္းသားလူငယ္တိမွာ တာ၀န္ဟိေရလို႔ ခံယူကတ္စြာကို တြိရေရ။ ေအေတြးေခၚကိုက ညီးညြတ္ေရးကို ဦးတည္နီစြာ မဟုတ္။ တစင္ေထာင္စနစ္ဖက္ကို ဦးတည္နီေရလို႔ ေျပာေက ကြက္တိမွန္လီဖို႔ ထင္ပါေရ။


ေဖၚခ်ိဳးေပၚပ်ဴလာမျဖစ္စီဖို႔ (၄)

ေ ေကာင္းမၾကာခင္က ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရနန္႔၊ အပစ္ခိုက္ရပ္စဲေရးကို စတင္ခေရ။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ေရးေလ့ ပါလာေရ။ ေအအသံကိုၾကားရလို႔ ရခိုင္သားတိ ေကာင္းပ်ာ္ႀကီးက်ၿပီးေက ေမွ်ာ္လင္းခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမား ထားနီကတ္စြာကို တြိရေရ။

ဆြီဒိန္ႏိုင္ငံေရာက္ ရခိုင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီး ခိုင္တိန္တိန္ေမာင္ ထိုင္းဖက္က ျပန္ေရာက္လာေရ။ ထိုင္းဖက္အေျခနီတိကို ဖုန္းကတဆင့္ေျပာျဖစ္ကတ္ေတ။ ရခိုင္ကုလားျပသနာကို အေၾကာင္းျပဳလို႔ သူကိုယ္တိုင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတမာန္ေတာ္ ဦးေအာင္မင္းနန္႔တြိခၿပီးေက စာမ်က္ႏွာ ၇ မ်က္ႏွာဟိေရ စာတမ္းတေစာင္ကိုေလ့ ပူးတြဲတင္ျပလိုက္ေတ ေျပာေရ။ က်န္ေတာ္စိတ္ထဲမွာ တမ်ိဳးျဖစ္လားေရ။ လူဆိုစြာကေျပာလို႔မရ သူအစြမ္းစနန္႔သူ။ ေကာင္းေလ့အထင္အျမင္ငယ္ပလိုက္လို႔ မရ။ ကိုယ့္စိတ္ကိုကိုယ္ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားေရၾကားက စကားတခြန္းမီးျဖစ္ေတ ``အကိုမွာ ဇာလူအင္အားနန္႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ဖို႔လဲ။`` ၀င္လုပ္ဖို႔လူတိ ကန္ကမကန္လို႔ ျပန္ေျဖလားခေရ။


ေဖၚခ်ိဳးေပၚပ်ဴလာမျဖစ္စီဖို႔ (၃)

AASYC ေလ့ တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္လားေရပိုင္၊ ေျမာက္၀င္ရိုးစြမ္းက နီမ၀င္ေရညာဥ့္တညာဥ့္မွာ ျဖဳတ္စိၾကယ္ေခ်ထြက္ေတပိုင္ ANC ေပၚထြက္လာေရ။ လူအမ်ားက ေကာင္းစိတ္၀င္စားကတ္ပံုးမေပၚ။ ၄င္း ANC ေအာက္မွာ လက္နက္ကိုင္ AA ဆိုေရ အဖြဲ႔တဖြဲ႔ေပၚထြက္လာေရ။ ဇာေလာက္ေအာင္ျမင္မႈဟိေလဆိုစြာကို ရခိုင္ျပည္သူထက္ DKBA ရာ အသိဆံုးျဖစ္ဖို႔ထင္ေရ။


Wednesday, June 4, 2014

ေဖၚခ်ိဳးေပၚပ်ဴလာမျဖစ္စီဖို႔ (၂)

က်န္ေတာ္ဆြီဒိန္ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေရာက္ေတ။ ယင္းေနာက္ပိုင္မွာ AASYC က အတြင္းေရးမႈပံုစံနန္႔ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေတ Statement တေစာင္ထြက္လာေရ။ ေအာင္မင္းဦးက အတြင္းေရမႈနီရာယူထားစြာကို တြိလိုက္ရေရ။ ေအပံုစံကို ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေလ့ က်င့္သံုးခေရ။ AASYC မဖြဲ႔စည္းခင္ တႏွစ္အလိုေလာက္က Arakan Student Congress (ASC) ကို ေအစနစ္နန္႔ ဖြဲ႔စည္းခေရ။ သူ႔အေၾကာင္းျပခ်က္က ကမၻာမွာအင္အားအႀကီးဆံုးအဖြဲ႔ျဖစ္ေတ UN ကုိ အတြင္းေရးမႈစနစ္နန္႔ဖြဲ႔ထားေရ။ ေအစနစ္စြာေရ အာဏာပါ၀ါနန္႔နီရာထိုင္ခုန္ကို ညီမွ်စီေရလို႔ အစည္းေ၀မွာ ယွင္းျပေရ။ အမွန္က ေအဖြဲ႔စည္းပံုစနစ္ကို က်င့္သံုးရျခင္းေရ တျခားလူတိကို ထိမ္းခ်ဳပ္ခ်င္လို႔။ တနည္းေျပာရေက သူ႔အထက္မွာ တေယာက္ကိုေလ့ နီရာမပီးခ်င္လို႔ အခ်ိဳသတ္ၿပီးေက အဏာထိုင္ခုန္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားစြာ ျဖစ္ေတ။ ေအာင္မင္းဦး ဇာေလာက္ညာဏ္မ်ားနီေလဆိုစြာကို AASYC ကို အတြင္းေရးမႈစနစ္နန္႔ ဖြဲ႔စည္းလိုက္စြာက ေဖာ္ျပနီေရ။ သူ႔အထက္မွာ တေယာက္ေလ့ မဟိရဆိုေရ သေဘာဟိေရ။ အဖြဲ႔စည္း၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ အရာရာတိုင္းကို သူတေယာက္တည္း ခ်ဳပ္ကိုင္ဖို႔ဆိုေရ သေဘာဟိေရ။


ေဖၚခ်ိဳးေပၚပ်ဴလာမျဖစ္စီဖို႔ (၁)

April 27-may 1, 2014 ရက္နိထိ ငါးရက္ၾကာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ေက်ာက္ျဖဴမွာက်င္းပလားပါေရ။ ယင္းညီလာခံမွာ ပါတီမဟိသိမ့္ေရ ရခိုင္တပ္မေတာ္ (AA ကခ်င္ေဒသ အၿခီစိုက္) က ေကာင္းေပၚပ်ဴလာျဖစ္လားစြာကို တြိလိုက္ရပါေရ။ အားရ၀မ္းေျမာက္ပါေရ။ စိတ္မွာေလ့ အမွန္ၾကည့္ႏုျဖစ္ပါေရ။ ကိုေက်ာ္ဟန္က ကိုယ္နန္႔အတူ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္တေယာက္ျဖစ္ဖူးခေရပိုင္ AASYC ကို စတင္ထူေထာင္ခေရလူတိထဲမွာ ပါ၀င္ခေရလူတိျဖစ္နီစြာတေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းမွာ AASYC ဥကၠဌျဖစ္လာစြာကတေၾကာင္း ပိုလို႔၀မ္းေျမာက္ျဖစ္ပါေရ။ ေအနိ AA မွာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္နီရာနန္႔ ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္နီရာတိကို ယူထားေရလူတိက တခ်ိန္က AASYC မွာ Under Ground (UG) activists တိ လုပ္ဖူးခကတ္ပါေရ။ ယင္းလူတိကို ေအနိေအပိုင္၀တ္စံုတိနန္႔ ျမင္ရလို႔ေလ့ ေလးစားပါေရ။


ရခိုင္ေဂါင္းတံုးဗမာသံုး

လုပ္လိုက္သမွ်အလုပ္က ဗမာျမန္မာအတြက္စီ ျဖစ္လားေရ...။

မဆလေခတ္မွာ ရခိုင္ဘုန္းႀကီးတပါး ေကာင္းနာမည္ႀကီးေက်ာ္ၾကားခေရ...။ ဇာတိက ေပါက္ေတာၿမိဳ႔နယ္ ေတာင္ေခ်ာင္ရြာက ျဖစ္ပါေရ။ ဘြဲနာမည္ကိုက မေျပာပ်ာ ရခိုင္လူခ်မ္းသာတိဘက္မွာ မ်က္ေစာင္းထိုးမခံခ်င္လို႔ပါ။ ဇံရေရ...လတ္..။ ဆြမ္းခံလားေက ဇံနန္႔ၾကြေတာ္မူေရလို႔ ေျပာကတ္ပါေရ။ ေန၀င္းကိုယ္တိုင္ ကိုးကြယ္ေရဘုန္းႀကီး...ဘုရင္ကိုးကြယ္ေရဘုန္းႀကီးပ...။ တရက္နိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဆြမ္းခံဖို႔ ဇံနန္႔ၾကြေတာ္မူေရမွာ ၿခီသလံုးမွာ က်ဳပ္တိကပ္ပါလတ္ေတဆိုကာ................(သူမ်ားေျပာစကားရာ)။ ဘုရားတည္ေက လက္ညွိဳးထိုးလို႔စီ တည္ပါေရ..။ ဗုဒၶတခါေလ့ လက္ညွိဳးထိုးညႊန္ျပေရလို႔ တခါေလ့မဟိခလို႔ ပညာသွ်င္တိက သံုးသတ္ကတ္ပါေရ။ ယင္းဘုန္းႀကီးလက္ထက္ေရာက္ခါမွ ဗုဒၶေလ့လက္ညွိဳးထိုး အေလ့အထျဖစ္လားပံုေပၚေရ....။